Zitate von Roger Raveel

Roger Raveel Foto
0   0

Roger Raveel

Geburtstag: 15. Juli 1921
Todesdatum: 30. Januar 2013

Werbung

Roger Raveel war ein belgischer Maler und wichtiger Vertreter der Neuen Figuration. Er lebte und arbeitete in seinem Geburtsort.

Ähnliche Autoren

Phil Bosmans Foto
Phil Bosmans2
belgischer Ordensgeistlicher und Verfasser geistlicher Schr…
Éric-Emmanuel Schmitt Foto
Éric-Emmanuel Schmitt2
Französischer Schriftsteller
Henry Miller Foto
Henry Miller7
US-amerikanischer Schriftsteller und Maler
Friedrich Dürrenmatt Foto
Friedrich Dürrenmatt28
Schweizer Schriftsteller, Dramatiker und Maler
Jean Cocteau Foto
Jean Cocteau16
französischer Schriftsteller, Regisseur, Maler und Choreogr…
Khalil Gibran Foto
Khalil Gibran209
libanesischer Künstler und Dichter
Francis Picabia Foto
Francis Picabia5
kubanischer Schriftsteller, Maler, Grafiker
Bob Ross Foto
Bob Ross4
US-amerikanischer Maler
Samuel Butler d.J. Foto
Samuel Butler d.J.12
englischer Schriftsteller, Komponist, Philologe, Maler und …
Marc Chagall Foto
Marc Chagall9
weißrussisch-französischer Maler

Zitate Roger Raveel

„Hugo [Claus], Now you should see my recent works. A drawing in ink, three pencil drawings and two sketches in oil-paint: a still-life and a landscape in the strongest colors you can imagine. I still have to work on the landscape, but I really think it will be the best of my paintings till now.... but the happiest thing is, I have acquired much more freedom.“

—  Roger Raveel
1945 - 1960, version in original Flemish (citaat van Roger Raveel, in het Vlaams): Hugo [Claus], nu zoudt U eens moeten mijn laatste werk zien, een pentekening, drie potloodtekeningen en twee studies met olieverf: een stilleven en een landschap in de hevigste kleuren die Ge U kunt indenken. Aan dat landschap moet ik nog werken maar ik denk dat het mijn beste werk zal zijn, van mijn schilderwerk, en drie tekeningen vind ik mijn beste maar het gelukkigste is dat ik een veel grotere vrijheid heb verworven. Quote of Raveel, in a letter to his friend Hugo Claus, from Machelen aan de Leie, 20-24 March 1948; as cited in Hugo Claus, Roger Raveel; Brieven 1947 – 1962, ed. Katrien Jacobs, Ludion; Gent Belgium, 2007 - ISBN 978-90-5544-665-0, p. 50 (translation: Fons Heijnsbroek)

„As far as my exhibition concerned [opening was 8 May 1954, in Ghent].... there is however a recent and important painting hanging there 'Man met Boompje' [Man with tree, later titled 'The Gardener] - permettez-moi - with beautiful refracting matters and color: lemon-yellow spots and lacquerish black on white, (face) transparent pure light-blue with a very thin layer glacis over it (in the small wall) and strong-blue painted vertical line. Yellow brown and mauve brush-sweeps with small red dashes over it (for the small tree), and further a lot of beautiful white.“

—  Roger Raveel
1945 - 1960, version in original Flemish (citaat van Roger Raveel, in het Vlaams): Wat nu mijn tentoonstelling betreft (opening was 8 mei 1954, in Gent].. .er is echter een recent en belangrijk werk bij n.l. 'Man met boompje' [later 'De Tuinman' getiteld] - permettez-moi- met mooie brekende materies en kleur: citroengele vlekken en lakachtig zwarte op wit, (gezicht) transparante zuivere lichte blauwe met een heel dunne glacis erover (in muurtje) en sterk blauwe geschilderde vertikale lijn. Geelbruine en mauve vegen met daarop kleine rode streepjes (voor boompje) verder veel mooi wit. Quote of Raveel, in a letter to his friend Hugo Claus, from Machelen aan de Leie, May 1954; as cited in Hugo Claus, Roger Raveel; Brieven 1947 – 1962, ed. Katrien Jacobs, Ludion; Gent Belgium, 2007 - ISBN 978-90-5544-665-0, p. 164 (translation: Fons Heijnsbroek)

Werbung

„The terrible beautiful Life.“

—  Roger Raveel
1960's, version in original Flemish (citaat van Roger Raveel, in het Vlaams): Het verschrikkelijke mooie leven. title of his painting / installation - including birdcage and two living canaries, Raveel made in 1965 (translation: Fons Heijnsbroek)

„That I started [in the creation of his art] from my immediate environment was extremely important to me. Only the things I knew, with which I was familiar, which I had caught on their reality value, I could approach free of extra-pictorial aesthetics and pale romanticism. Of course the question remained how I - who wanted to involve modern life in my art - could continue to seek my inspiration at Machelen-aan-de-Leie, a village in the countryside, far from the city and the crowds. Where can one sense better the infiltration of modern life than in a village in the countryside? In the city everything gets integrated immediately, you can't see clearly the insulating and contrasting-alienating effect of publicity, the gas-station, the concrete, the car, etc. On the other hand, I keep saying that we must continue to see the grass, the corn and the cows. Not within an animistic unity, but from a mentality that has the courage to approach these things freely and ruthless in our era. What ordinary people make out of life is fascinating me.“

—  Roger Raveel
1960's, Dat ik [met het maken van mijn kunst] vertrok uit mijn onmiddellijke omgeving vond ik uiterst belangrijk. Alleen de dingen die ik kende, waarmee ik vertrouwd was, die ik op hun werkelijkheidswaarde had betrapt konden vrij van extra-picturale esthetiek en van bleek romantisme door mij benaderd worden. De vraag bleef natuurlijk hoe ik, die het moderne leven in mijn kunst wou betrekken, mijn inspiratie kon blijven zoeken te Machelen-aan-de-Leie, een dorp op het platteland, ver van de stad en van de drukte. Waar kan men beter het infiltreren van het moderne leven gewaar worden dan in een dorp op het platteland? In de stad wordt alles onmiddellijk geïntegreerd, ziet men niet zo scherp de isolerende en tevens contrasterend-bevreemdende werking van de publiciteit, het benzinestation, het beton, de auto, enz. Aan de andere kant blijf ik ervan overtuigd dat ook het gras, het koren en de koe nog moeten gezien worden. Niet binnen een animistische eenheid, maar wel vanuit een mentaliteit die vrij en meedogenloos deze dingen in ons tijdperk nog zou durven benaderen. Wat de gewone man van het leven maakt, dat boeit mij. Quote of Raveel, 1969, in the text 'In gesprek met mezelf' ('In conversation with myself'), in the exhibition-catalog of his exhibition in 'De Hallen' (museum in Haarlem, The Netherlands; as cited by Ludo Bekkers in 'Roger Raveel en zijn keuze uit het Museum voor Schone Kunsten in Gent' http://www.tento.be/sites/default/files/tijdschrift/pdf/OKV1975/Roger%20Raveel%20en%20zijn%20keuze%20uit%20het%20Museum%20voor%20Schone%20Kunsten%20in%20Gent.pdf, Dutch art-magazine 'Openbaar Kunstbezit', Jan/Maart 1975, p. 3-4

„Every day I make more progress in technique: understanding of color, the material and the line. [I] can even give better theoretical explanations. And moreover, gradually I live more and more connected with the matter of the profession. What I mean is that my thinking and feeling are more directly, more fundamentally connected with painting itself. No longer so much thinking and feeling get lost.“

—  Roger Raveel
1945 - 1960, Steeds ga ik vooruit wat betreft tecniek: begrip van kleur, matérie, lijnen. Kan zelfs beter téoretisch uitleggingen geven. En wat meer is ik leef langs om meer méé met de materie van de stiel. Ik wil zeggen dat mijn denken en voelen directer, en wezenlijker in kontakt staat met schilderen. Er gaat niet meer zoveel denken en voelen verloren. Quote of Raveel, in a letter to his friend Hugo Claus, from Machelen aan de Leie, 5 March 1950; as cited in Hugo Claus, Roger Raveel; Brieven 1947 – 1962, ed. Katrien Jacobs, Ludion; Gent Belgium, 2007 - ISBN 978-90-5544-665-0, p. 118 (translation: Fons Heijnsbroek)

„The square is spiritually charged. It is the product of mankind, it is not copied from nature like the circle.“

—  Roger Raveel
1990's, version in original Flemish (citaat van Roger Raveel, in het Vlaams): Het vierkant is een geestelijk geladen ding. Het is het product van de mens, het is niet afgekeken van de natuur zoals de cirkel. Quote of Raveel, from his interview in the Dutch newspaper N.R.C., 1991; as cited by Din Pieters in 'Raveel: het vierkant als onbeschreven blad' https://www.nrc.nl/nieuws/1996/01/05/raveel-het-vierkant-als-onbeschreven-blad-7294323-a1018022, in N.R.C.-online, 5 Jan. 1996 (translation: Fons Heijnsbroek)

„The cosmic also keeps me busy, more than the other 'Nieuwe Vizie' ['New Vison'-artists]. For me it means the feeling of forces in nature like electricity, radio, radar, and of forces that one only suspects, and has not been able yet to track down scientifically.“

—  Roger Raveel
1970's, version in original Flemish (citaat van Roger Raveel, in het Vlaams): Het kosmische houdt ook mij, wel het meest van De Nieuwe Vizie [-kunstenaars] bezig: het betekent voor mij een aanvoelen van krachten in de natuur als elektriciteit, radio, radar, en van krachten die men slechts vermoedt en wetenschappelijk nog niet heeft kunnen achterhalen. Quote of Raveel 1974, in the article 'Roger Raveel en zijn keuze uit het Museum voor Schone Kunsten in Gent' http://www.tento.be/sites/default/files/tijdschrift/pdf/OKV1975/Roger%20Raveel%20en%20zijn%20keuze%20uit%20het%20Museum%20voor%20Schone%20Kunsten%20in%20Gent.pdf, ed. Ludo Bekkers; in Dutch art-magazine 'Openbaar Kunstbezit', January-March 1975, p. 13

„.. I don't want to be a preacher who tries to improve the world according to his own opinion. For that I put too much in perspective in my thinking and perhaps I am more independent. I do not start from a reflex on tradition and on social and political structures but rather from a continual and fresh scanning for the essence of things.“

—  Roger Raveel
1970's, version in original Flemish (citaat van Roger Raveel, in het Vlaams): ..Ik wil geen predikant zijn die de wereld wil verbeteren volgens zijn eigen opinie. Daarvoor denk ik te relatief en wellicht ben ik onafhankelijker en ga ik niet zozeer uit van een reflex op de traditie en op de sociale en politieke structuren maar veeleer uit een steeds opnieuw tasten naar het wezen der dingen. Quote of Raveel in the catalogue of his exhibition in the museum of Deinze in 1972; as cited by Ludo Bekkers in 'Roger Raveel en zijn keuze uit het Museum voor Schone Kunsten in Gent' http://www.tento.be/sites/default/files/tijdschrift/pdf/OKV1975/Roger%20Raveel%20en%20zijn%20keuze%20uit%20het%20Museum%20voor%20Schone%20Kunsten%20in%20Gent.pdf, in Dutch art-magazine 'Openbaar Kunstbezit', Jan/Maart 1975, p. 5

„The city offers certainly advantages, I agree. But I think that they do not outweigh the direct, unadulterated inspiration of the natural life that I find here“

—  Roger Raveel
1945 - 1960, in the country, in Machelen version in original Flemish (citaat van Roger Raveel, in het Vlaams): De stad biedt ongemene voordelen, accoord. Maar ik vind dat ze niet opwegen tegen de directe, onvervalste inspiratie van het natuurlijke leven dat ik hier [in Machelen] vindt. Quote of Raveel, in an interview with Hugo Claus, published in the Flemish magazine 'Vooruit' in 1957 (translation: Fons Heijnsbroek) Raveel lived his entire life in the Flemish village of Machelen, on the river De Leie

„[I have] all respect for that neoclassicism [of Piet Mondrian ], but it would sacrifices me too much to architecture. That kind of art does indeed fit perfectly in very modern rooms of modern buildings in equally modern cities, but never again a handcart can drive in there and never again someone can speak or think of a white dog cart in the fog. I am longing for a painting that can hang in a modern environment and still have its 'personal' life.“

—  Roger Raveel
1945 - 1960, version in original Flemish (citaat van Roger Raveel, in het Vlaams): Al mijn respect voor dat neo-klassicisme [van Mondriaan], maar dat offert me teveel aan de architectuur. Dat werk past inderdaad gegoten in zeer moderne vertrekken van moderne gebouwen in even moderne steden maar er kan dan nooit meer een stootkar in rijden en nooit kan nog iemand spreken of denken aan een witte hondenkar in de mist. Ik verlang een schilderij die kan hangen in een moderne omgeving en die toch een ‘eigen’ leven heeft. Quote of Raveel, in a letter to his friend Hugo Claus, from Machelen aan de Leie, after February 1951; as cited in Hugo Claus, Roger Raveel; Brieven 1947 – 1962, ed. Katrien Jacobs, Ludion; Gent Belgium, 2007 - ISBN 978-90-5544-665-0, p. 133 (translation: Fons Heijnsbroek)

Help us translate English quotes

Discover interesting quotes and translate them.

Start translating
Die heutige Jubiläen
Jean Paul Getty Foto
Jean Paul Getty1
US-amerikanischer Industrieller und Kunstmäzen 1892 - 1976
Zenta Maurina Foto
Zenta Maurina5
lettische Schriftstellerin 1897 - 1978
Joseph Martin Kraus Foto
Joseph Martin Kraus7
deutscher Komponist und Kapellmeister 1756 - 1792
Wolfgang Pauli Foto
Wolfgang Pauli5
österreichischer Physiker und Nobelpreisträger 1900 - 1958
Weitere 67 heutige Jubiläen
Ähnliche Autoren
Phil Bosmans Foto
Phil Bosmans2
belgischer Ordensgeistlicher und Verfasser geistlicher Schr…
Éric-Emmanuel Schmitt Foto
Éric-Emmanuel Schmitt2
Französischer Schriftsteller
Henry Miller Foto
Henry Miller7
US-amerikanischer Schriftsteller und Maler
Friedrich Dürrenmatt Foto
Friedrich Dürrenmatt28
Schweizer Schriftsteller, Dramatiker und Maler
Jean Cocteau Foto
Jean Cocteau16
französischer Schriftsteller, Regisseur, Maler und Choreogr…