Zitate von Albertus Gerardus Bilders

Albertus Gerardus Bilders Foto
0   0

Albertus Gerardus Bilders

Geburtstag: 9. Dezember 1838
Todesdatum: 8. März 1865

Albertus Gerardus Bilders war ein niederländischer Maler, Zeichner und Druckgraphiker. Auch war er ein Kunstsammler, der mit verschiedenen Mitgliedern der Haager Schule in Verbindung stand.

Zitate Albertus Gerardus Bilders

„For me Ruisdael is the true man of poetry, the real poet. There is a world of sad, serious and beautiful thoughts in his paintings. They possess a soul and a voice that sounds deep, sad and dignified. They tell melancholic stories, speak of gloomy things and are witnesses of a sad spirit. I see him wander, turned in on himself, his heart opened to the beauties of nature, in accordance with his mood, on the banks of that dark gray stream that rustles and splashes along the reeds. And those skies!... In the skies one is completely free, untied, all of himself.... what a genius he is! He is my ideal and almost something perfect. When it storms and rains, and heavy, black clouds fly back and forth, the trees whiz and now and then a strange light breaks through the air, and falls down here and there on the landscape, and there is a heavy voice, a grand mood in nature; that is what he paints; that is what he [Ruysdael] is imaging.“

—  Gerard Bilders

(version in original Dutch / citaat van Bilders' brief, in het Nederlands:) Ruisdael is voor mij de ware man der poezië, de echte dichter. Daar is een wereld van droevige, ernstige schone gedachten in zijn schilderijen. Ze hebben een ziel en een stem, die diep, treurig, deftig klinkt. Zij doen weemoedige verhalen, spreken van sombere dingen, getuigen van een treurige geest. Ik zie hem dwalen, in zichzelf gekeerd, het hart geopend voor de schoonheden der natuur, in overeenstemming met zijn gemoed, aan de oevers van die donkere grauwe stroom die ritselt en plast langs het riet. En die luchten!.. .In de luchten is men geheel vrij, ongebonden, geheel zichzelf.. ..welke een genie is hij [Ruisdael]! Hij is mijn ideaal en bijna iets volmaakts.Als het stormt en regent, en zware, zwarte wolken heen en weer vliegen, de bomen suizen en nu en dan een wonderlijk licht door de lucht breekt en hier en daar op het landschap neervalt, en er een zware stem, een grootse stemming in de natuur is, dat schildert hij, dat geeft hij weer.
Quelle: 1860's, pp. 51+52, - quote from Bilders' diary, 24 March 1860, written in Amsterdam

„I always have the most sympathy for that painting of mine, which the other people appreciate the least. It gives me the impression of an outcast and it takes on a romantic-interesting quality. I therefore always put this work first and want to prove to everyone that he is wrong if he does not appreciate this above all my other works. It is certainly rather foolish, and I do not know, it comes from an 'esprit de contradiction' or just from pity. The bad end has something attractive, one has sympathy for it.“

—  Gerard Bilders

version in original Dutch / citaat van Bilders' brief, in het Nederlands: De meeste sympathie heb ik altijd voor dat schilderij van mij, wat de andere mensen het minst waardeert / bevalt. Dit geeft mij de indruk van een verstoteling en het neemt een romantisch-interessante hoedanigheid aan. Ik zet dit werk dan ook altijd voorop en wil iedereen bewijzen dat ie ongelijk heeft als hij deze niet boven al mijn andere werken waardeert. Dat is zeker nogal dwaas, en ik weet niet of het voortkomt uit 'esprit de contradiction' of uit medelijden. Het ongeluk heeft iets aantrekkelijks, men heeft er sympathie voor.
Quelle: 1860's, p. 40 - quote from Bilders' diary, 8 March 1860, written in Amsterdam

„Now one thing is annoying and no one can change this. It is that the days are so horribly short because of the dark weather. Sketching and [? ] is still possible to do, but to look closely and to reproduce subtle hues and shades would now be completely impossible. Especially in the Museum it is sometimes really dark.“

—  Gerard Bilders

translation from the Dutch original: Fons Heijnsbroek
version in original Dutch / citaat van Gerard Bilders' brief, in het Nederlands: ..Nu is er maar één ding, dat hinderlijk is en waar niemand iets aan veranderen kan, het is, dat de dagen zoo schrikkelijk kort zijn door het donkere weder. Voor aanleggen[?] en schetsen gaat het nog, maar fijne toonen en tinten te begluren en weder te geven zou nu eene onmogelijkheid zijn. Vooral op het Museum is het somtijds bijzonder duister.
Quote of Gerard Bilders, in a letter to his mecenas Johannes Kneppelhout, The Hague 19 Jan. 1857; from an excerpt of this letter https://rkd.nl/nl/explore/excerpts/512, in the RKD-Archive, The Hague
1850's

„I agree completely with your remark that in the struggle against nature lies already a part of art, and really pleasant is for me already the feeling of returning as a victor from small skirmishes, although in the great battle one always feels still defeated. As you advised me, I have made sketches of skies, indicating the effect in them, and making a note for the important colors; I also did better in making a small sky; at least people think so.“

—  Gerard Bilders

translation from the Dutch original: Fons Heijnsbroek
version in original Dutch / citaat van Gerard Bilders' brief, in het Nederlands: Uwe opmerking, dat in den strijd tegen de natuur reeds een gedeelte der kunst ligt, vind ik volkomen juist, en regt aangenaam is reeds het gevoel, waarmede men als overwinnaar terugkeert uit kleine schermutselingen, hoewel men zich in den grooten slag toch steeds als verslagen gevoelt. Zoo als u mij aanraadt, heb ik schetsen van luchten gemaakt, het effect er in aangeduid en de voornaamste kleuren er bij geschreven; ik ben dan nu ook in een klein luchtje wat beter geslaagd; men vindt het ten minste.
Quote of Gerard Bilders, in a letter to his maecenas Johannes Kneppelhout, 5 Feb. 1858; from an excerpt of this letter https://rkd.nl/nl/explore/excerpts/526, in the RKD-Archive, The Hague
1850's

„. I don't love less the gray waters of my Holland, their serious and somewhat sad color, which corresponds so well with the similar gray skies and vapors that are hanging there. (translation from the Dutch original: Fons Heijnsbroek)“

—  Gerard Bilders

(version in original Dutch / citaat van Bilders' brief, in het Nederlands:) ..niet minder bemin ik toch de graauwe wateren van mijn Holland, hunne ernstige, eenigsinds droeve kleur, die zoo goed overeenkomt met de even grijze luchten en dampen, dier er overeen hangen.
as cited in The land of Mauve: utopia or a reality? / Het land van Mauve: utopie of werkelijkheid? https://www.rug.nl/research/kenniscentrumlandschap/mscripties/christina_vlasma-het_land_van_mauve-masterscriptie.pdf; master-scriptie by Christina van Staats-Vlasma; Rijksuniversiteit Groningen, La Broquerie, Manitoba Canada, Nov. 2010, p. 97
undated quotes

„To preserve the sense of the 'grey' even in the most powerful green is amazingly difficult and whoever discovers it will be a happy mortal. (translation from the Dutch original: Fons Heijnsbroek)“

—  Gerard Bilders

version in original Dutch / citaat van Bilders' brief, in het Nederlands: Om het sentiment van het grijze, zelfs in het krachtigste groen, te houden is verbazend moeylijk, en die het uitvindt is een gelukkig sterveling.
Quote from Gerard Bilders in his letter (July 1860) to his maecenas Johannes Kneppelhout; as cited in Dutch Art in the Nineteenth Century – 'The Hague School; Introduction' https://en.wikisource.org/wiki/Dutch_Art_in_the_Nineteenth_Century/The_Hague_School:_Introduction, by G. Hermine Marius, transl. A. Teixera de Mattos; publish: The la More Press, London, 1908
1860's

Help us translate English quotes

Discover interesting quotes and translate them.

Start translating

„.. so much is certain at least that seeing and studying the great Dutch masters arouse and encourage me to follow nature as a child, and to notice in it all those little ingenuous things and niceties as much as possible and reproduce them faithfully, which are so necessary to constitute a beautiful whole.“

—  Gerard Bilders

translation from the Dutch original: Fons Heijnsbroek
version in original Dutch / citaat van Gerard Bilders' brief, in het Nederlands: ..zóóveel is voor het minst zeker, dat het zien en bestuderen der groote Hollandsche meesters mij opwekt en aanspoort tot het kinderlijk volgen der natuur en zooveel mogelijk daarin die kleine naïveteiten en finesses op te merken en getrouw weer te geven, die zoo noodig zijn om een schoon geheel daar te stellen.
Quote of Gerard Bilders, in a letter to his mecenas Johannes Kneppelhout, The Hague 9 Jan. 1857; from an excerpt of this letter https://rkd.nl/nl/explore/excerpts/511, in the RKD-Archive, The Hague
1850's

„I am searching for a tone, which we call 'colored grey'. I mean that all colors, even the strongest, can be brought together in such a way as to give the impression of a warm, vital grey. (translation from the Dutch original: Fons Heijnsbroek)“

—  Gerard Bilders

version in original Dutch / citaat van Bilders' brief, in het Nederlands: Ik zoek naar een toon, die wij gekleurd-grijs noemen; dat is alle kleuren, hoé sterk ook, zoodanig tot één geheel gebragt, dat ze de indruk geven van een geurig, warm grijs.
Quote from Gerard Bilders' letter (July 1860) to his maecenas , as cited by Victorine Hefting, in Jongkinds's Universe; Henri Scrépel, Paris, 1976, p. 18-19
1860's

„Many paintings are on their way, several half finished, others almost varnished and signed at the bottom. An important point is how a painting succeeds at last; an equally important point is when, how and to whom it is sold. Of these three points, the 'when', at least at this moment, is the most important for me. Then the 'how', in the sense of 'how much' [money]. To 'whom', is a question of wealth or wanton, as someone who had nothing to eat for a long time and then start to think, at whose costs am I going to fill my stomach... How mean! Painters are inferior people. Harsh!“

—  Gerard Bilders

version in original Dutch / citaat van Bilders' brief, in het Nederlands: Veel schilderijen staan op stapel, verscheidene half gereed, de andere bijna vernist, met de naam eronder. Een voornaam punt is hoe een schilderij uitvalt, een even voornaam punt wanneer, hoe en aan wie het verkocht wordt. Van deze drie punten is het 'wanneer', op dit ogenblik tenminste, voor mij weer het voornaamste. Vervolgens het 'hoe', in de zin van 'hoeveel'. Aan 'wie', is weelde of brooddronkenheid, als van iemand die lange tijd niets te eten heeft gehad en er dan nog over gaat denken, bij wie hij het liefst zijn buik gaat vullen.. ..Hoe gemeen! Schilders zijn geringe lui. Hard!
Quelle: 1860's, p. 36 - quote from Bilders' diary, 5 March 1860, (Amsterdam)

„It is not my aim and object to paint a cow for the cow's sake or a tree for the tree's, but by means of the whole to create a beautiful and huge impression which nature sometimes creates, also with most simple means. (translation from the Dutch original: Fons Heijnsbroek)“

—  Gerard Bilders

version in original Dutch / citaat van Bilders' brief, in het Nederlands: Het is mijn doel niet eene koe te schilderen om de koe, noch een boom om den boom; het is om door het geheel een indruk te weeg te brengen, dien de natuur somtijds maakt, een grootschen, schoonen indruk, ook door de eenvoudigste middelen.
Quote of Gerard Bilders in his letter c. 1861-1864; as cited in Dutch Art in the Nineteenth Century – 'The Hague School; Introduction' https://en.wikisource.org/wiki/Dutch_Art_in_the_Nineteenth_Century/The_Hague_School:_Introduction, by G. Hermine Marius, transl. A. Teixera de Mattos; publish: The la More Press, London, 1908
1860's

Ähnliche Autoren

Vincent Van Gogh Foto
Vincent Van Gogh30
niederländischer Maler und Zeichner
Claude Monet Foto
Claude Monet14
französischer Maler des Impressionismus
William Blake Foto
William Blake22
englischer Maler und Dichter
Lewis Carroll Foto
Lewis Carroll14
britischer Schriftsteller, Mathematiker und Fotograf
Carl Spitzweg Foto
Carl Spitzweg1
deutscher Maler der Spätromantik
Samuel Butler d.J. Foto
Samuel Butler d.J.12
englischer Schriftsteller, Komponist, Philologe, Maler und …
Wilhelm Busch Foto
Wilhelm Busch190
deutscher Verfasser von satirischen in Verse gefassten Bild…
 Foto
Heutige Jubiläen
Herbert Wehner Foto
Herbert Wehner146
deutscher Politiker (KPD, SPD), MdL, MdB, MdEP 1906 - 1990
Léon Bloy Foto
Léon Bloy4
französischer Schriftsteller und Sprachphilosoph 1846 - 1917
Maurice Thorez Foto
Maurice Thorez1
französischer Politiker 1900 - 1964
Simon Newcomb Foto
Simon Newcomb
Astronom und Mathematiker 1835 - 1909
Weitere 53 heutige Jubiläen
Ähnliche Autoren
Vincent Van Gogh Foto
Vincent Van Gogh30
niederländischer Maler und Zeichner
Claude Monet Foto
Claude Monet14
französischer Maler des Impressionismus
William Blake Foto
William Blake22
englischer Maler und Dichter
Lewis Carroll Foto
Lewis Carroll14
britischer Schriftsteller, Mathematiker und Fotograf
Carl Spitzweg Foto
Carl Spitzweg1
deutscher Maler der Spätromantik