Zitate von Suze Robertson

Suze Robertson Foto
0   0

Suze Robertson

Geburtstag: 17. Dezember 1855
Todesdatum: 18. Oktober 1922

Susanne Bisschop-Robertson war eine niederländische Malerin. Sie gehörte zu einer Gruppe von Künstlern, die als Amsterdamse Joffers bekannt sind. Wikipedia

Zitate Suze Robertson

„Dear Richard, I just received your letter; I will send the money order f 10 [10 guilders] immediately for the swimming of Saar [their daughter, 10 years old]. She seems to be going well ahead, I think, at least if she can jump off the springboard by herself. Her letter was nice and cheerful. Yes I would have liked her to come here [in Heeze] but I am just afraid that I may not be able to work regularly or that she will get rather bored.“

—  Suze Robertson

translation from original Dutch, Fons Heijnsbroek, 2018
(version in original Dutch / origineel citaat van Suze Robertson's brief:) Lieve Richard [ nl:Richard Bisschop ], Zo even ontving ik je brief; ik zal de postwissel zenden f 10 [10 gulden] meteen voor het zwemmen van Saar [hun dochter, 10 jaar oud]. Ze schijnt me nogal goed vooruit te gaan, tenminste als ze alleen van de plank af springt. Aardig was haar briefje en opgewekt. Ja wel graag had ik dat ze hier [Heeze] kwam maar ik ben alleen bang dat ik misschien niet geregeld zal kunnen werken òf dat zij zich nogal zal vervelen.
In a letter of Suze Robertson from Heeze, Summer 1904, to her husband Richard Bisschop in The Hague; as cited in Suze Robertson 1855-1922 – Schilderes van het harde en zware leven, exhibition catalog, ed. Peter Thoben; Museum Kemperland, Eindhoven, 2008, p. 10
1900 - 1922

„Dear Richard, I was just coming home from [painting] an interior [with people! ]. It was terribly dark today and yesterday, but today I made a pretty good study. I still sleep badly and feel nervous because of that... I don't need to come to The Hague for my drawing lessons... How long we will stay here [in nl:Heeze ], I don't know. I will write you at least in advance. If I don't start sleeping better I will not stay much longer, I think.“

—  Suze Robertson

translation from original Dutch, Fons Heijnsbroek, 2018
(version in original Dutch / origineel citaat van Suze Robertson's brief:) Lieve Richard, Zo eeven kom ik thuis van een interieur [met mensen!]. Het was vandaag en gisteren vreeslijk donker toch heb ik vandaag nogal een goede studie gemaakt. Ik slaap altijd nog slecht en voel me daardoor zenuwachtig.. .Ik hoef nu niet voor lessen [tekenlessen die ze geeft] naar Den Haag te komen.. .hoe lang we hier [in Heeze] blijven, weet ik niet. Ik schrijf het je in elk geval vooruit. Als ik niet beter slaap denk ik voor mij niet lang meer.
Quote of a letter of Suze Robertson from Heeze, July/August 1904, to her husband Richard Bisschop in The Hague; as cited in Suze Robertson 1855-1922 – Schilderes van het harde en zware leven, exhibition catalog, ed. Peter Thoben; Museum Kemperland, Eindhoven, 2008, p. 11
1900 - 1922

„But please come into my studio; It is now full of works everywhere, you see... Oh, you don't need to be careful; those paintings do fall together frequently; - it doesn't really harm them.“

—  Suze Robertson

(version in original Dutch / origineel citaat van Suze Robertson:) Maar komt u binnen op mijn atelier; 't staat er nu overal vol, naar u ziet.. .O, u hoeft niet zoo voorzichtig te weezen [M. J. Brusse komt naar haar atelier voor het interview]; die schilderijen vallen wel meer door elkaar; - 't hindert ze heusch niet..
M. J. Brusse visited Suze's studio in The Hague, for the interview
Quelle: 1900 - 1922, Onder de Menschen: Suze Robertson' (1912), p. 29

„It is not so bad that my paintings have been placed in the so-called reading room [Amsterdam exhibition, probably Arti et Amicitiae at the Rokin? ]. But it will be just as you write, they will definitely have to serve for FW Jansen and others. They certainly must get the medals and have to show in a most favorable way... Are there many beautiful things exhibited or is everything rather mediocre? Is there something to see of Breitner and Bauer.“

—  Suze Robertson

translation from original Dutch, Fons Heijnsbroek, 2018
(version in original Dutch / origineel citaat van Suze Robertson's brief:) Het valt me nog mee dat mijn schilderijen in de zoogenaamde leeszaal geplaatst zijn [tentoonstelling Amsterdam, waarschijnlijk nl:Arti et Amicitiae aan het Rokin?]. Maar het zal wel net zijn zoals je schrijft, ze zullen zeker dienst moeten doen voor FW Jansen en anderen. Die moeten zeker de medailles hebben en moeten op zijn gunstigst uitkomen.. ..Is er veel moois of is alles nogal middelmatig? Is er van Breitner nog iets en Bauer.
In a letter of Suze Robertson from Heeze, 11 Sept. 1904, to her husband Richard Bisschop; as cited in Suze Robertson 1855-1922 – Schilderes van het harde en zware leven, exhibition catalog, ed. Peter Thoben; Museum Kemperland, Eindhoven, 2008, p. 12
1900 - 1922

„. In the beginning I was struggling very much with [painting] children, for that painting by Br. [probably, Henk Bremmer? ]. It has an almost square format. The woman must look to the right [and] there must be a child with her... But I painted only a few children with mothers, and recent times not at all; and then that size (square), I don't know how to handle it. I now think to come back to The Hague Sunday afternoon [and] to leave Heeze early. Monday here is another holy Day [catholic region]. So I can not work then..“

—  Suze Robertson

translation from original Dutch, Fons Heijnsbroek, 2018
(version in original Dutch / origineel citaat van Suze Robertson's brief:) .Ik heb hier in het begin nog al erg getobd met kinderen, voor dat schilderijtje van Br. [waarschijnlijk, nl:Henk Bremmer?]. Het formaat dat bijna vierkant is. De vrouw moet naar rechts kijken [en] er moet een kind bij.. .Maar kinderen bij moeders heb ik weinig geschilderd tenminste in de laatste tijd heelemaal niet en dan kan ik met dat formaat (vierkant) niet goed klaarkomen. Ik denk nu haast Zondagmiddag in den Haag te komen vroeg hier uit nl:Heeze te gaan. Maandag is hier weer heilige Dag [katholieke bevolking]. Dus kan ik ook niet werken..
In a letter of Suze Robertson from Heeze, 11 August 1904, to her husband Richard Bisschop in The Hague; as cited in Suze Robertson 1855-1922 – Schilderes van het harde en zware leven, exhibition catalog, ed. Peter Thoben; Museum Kemperland, Eindhoven, 2008, p. 11
1900 - 1922

„Although teaching in the class is so terribly tiring... I continued my work perfunctorily in a way that nobody could notice it. Because I lived with that firm intention: in a few years I will start painting. And I saved for this by being as sober as possible with everything.“

—  Suze Robertson

(version in original Dutch / origineel citaat van Suze Robertson:) Al is dat klassikale lesgeven ook zóó vermoeiend.. ..ik zette mijn werk plichtmatig voort, zodat wel niemand 't aan mij kon merken. Want ik leefde op het vaste voornemen: over eenige jaren ga ik schilderen. En daar spaarde ik voor, door in alles zoo sober mogelijk te wezen.
Quelle: 1900 - 1922, Onder de Menschen: Suze Robertson' (1912), p. 31

„.. I therefore got around to painting [in Amsterdam, 1883] and that's why teaching started to become a burden for me. So then it HAD to happen now: Make or break! And I asked my dismissal at the school, threw away my 2500 florin a year, sacrificed everything, although I never made any painting yet, and certainly sold nothing at all. And my acquaintances, my family, they found me reckless and shamefully frivolous with my sacrifice to art, for which they did not felt any sympathy or understand anything of it after all.“

—  Suze Robertson

(version in original Dutch / origineel citaat van Suze Robertson:) ..ik kwam zodoende meer aan 't schilderen [inmiddels in Amsterdam, 1883], waardoor 't lesgeven me begon te bezwaren. Dus dan MOEST het ook maar: erop of eronder! En ik vroeg mijn ontslag aan de school, gooide mijn f 2500,- per jaar weg, offerde àlles op, hoewel ik nog nooit 'n schilderij gemaakt, laat staan iets verkocht had. En m'n kennissen, m'n familie, ze vonden me roekeloos en schandelijk lichtzinnig met mijn offer aan de kunst, waarvoor ze immers niets voelden of van begrepen..
Quelle: 1900 - 1922, Onder de Menschen: Suze Robertson' (1912), p. 31

„What a struggle I had to make on that ['Mother and Child']. You would say, a nice assignment to make something good out of it, isn't it. I myself thought it that way. So I went to Heeze, I made a mass of studies of women with children, came back with the sketches to my studio... Oh, what an obsession..“

—  Suze Robertson

(version in original Dutch / origineel citaat van Suze Robertson:) Wat heb ik dáár op getobd ['Moeder en Kind']. Ge zoudt zeggen, niet waar: 'n opgaaf [opdracht] om best iets goed van te maken. Dat dacht ik ook. 'k ging dus naar nl:Heeze, maakte er massa's studies van vrouwen met kinderen, kwam daarmee op m'n atelier terug.. .Maar wat een obsessie..
Quelle: 1900 - 1922, Onder de Menschen: Suze Robertson' (1912), p. 34

„I never had difficulties with my students, for I was prepared for their pranks, because fortunately I had often been naughty myself. We frequently made tremendous fun at the Art Academy in The Hague... So I still had my own experience in this area fresh in my mind.“

—  Suze Robertson

(version in original Dutch / origineel citaat van Suze Robertson:) Moeilijkheden met mijn leerlingen [o.a. op de Rotterdamse H.B.S. - waar ze met lesgeven begon - van 1876 tot 1882] heb ik nooit gehad, want ik was voorbereid op hun streken, omdat ik gelukkig zelf dikwijls ondeugend was geweest. Wat hadden we op de Haagsche Academie vaak 'n ontzettende pret gemaakt!. .Dus had ik mijn eigen ervaring op dit gebied nog frisch in 't geheugen.
Suze was teaching first in Rotterdam at the Dutch High School, from 1876 to 1882, and afterwards one year in Amsterdam, 1883; then she stopped teaching
Quelle: 1900 - 1922, Onder de Menschen: Suze Robertson' (1912), p. 30

„In Fall, October, November, I'm usually at work in Heeze, for interior studies. That is a beautiful, and the most quite time; the leaf of the trees [dropped! ], what gives in summer such a strong green light into the domestic interiors. It was in the lodging of the good Saskia [Ciska].... that I always got very special care.“

—  Suze Robertson

(version in original Dutch / origineel citaat van Suze Robertson:) In 't najaar, october, November ben ik gemeenlijk in nl:Heeze aan 't werk, voor interieurstudies. Dat is een mooie, en de rustigste tijd; 't blad van de bomen [af!], waardoor zomers zoo'n groen licht in de binnenhuizen valt. In 't logement van de goede Saskia [Ciska].. ..ondervond ik dan altijd heel bizondere zorgen.
Quelle: 1900 - 1922, Onder de Menschen: Suze Robertson' (1912), p. 34

„No, absolutely not, I have never been what one calls a gifted child, never a dreamer. I didn't think of making fantasies with the pencil on the paper, although at school we learned to draw and play music of course. But in those days the piano was actually what I preferred most... But until my eighteenth year I have been hesitating long between both [painting and playing piano]..“

—  Suze Robertson

version in original Dutch / origineel citaat van Suze Robertson: Nee, ik ben volstrekt nooit wat men noemt een begaafd kind geweest, nooit een droomster. Aan fantasie met 't potlood op 't papier dacht ik niet, al leerden we op school natuurlijk ook teekenen en muziek. Maar in dien tijd was de piano eigenlijk meer mijn fort.. .Toch heb ik tot mijn achttiende jaar tussen die beide lang gewankeld.
Quelle: 1900 - 1922, Onder de Menschen: Suze Robertson' (1912), p. 30

„I'm not making any progress with the book that you were so kind to lend me [about techniques of etching]; the desire to study tie facts for etching from a book does not exist with me…. if you would rather give me some lessons, so that I can get some information, I will be glad.. [which happened February / March 1891] (translation from original Dutch, Fons Heijnsbroek, 2018)“

—  Suze Robertson

(version in original Dutch / origineel citaat van Suze Robertson's brief:) Met het boek welk U zoo vriendelijk waart mij ter leen te geven [boek over de techniek van het etsen] schiet ik niet hard op; de lust om de gegevens voor het etsen uit een boek te bestudeeren, bestaat bij mij niet.. ..[mocht u] liever nog mij eenige lessen geven , waardoor ik eenigszins op de hoogte kome, dan zal het mij aangenaam zijn.. [dat gebeurde in februari / maart 1891]
In her letter to , 12 Jan. 1890; as cited in Suze Robertson, ed. Anna Wagner en Herbert Henkels; Nijgh & van Ditmar, 1984, p. 10
before 1900

„Yes, there was a lot of fuss about it, then [c. 1879-80].... [that] I also was permitted to enter the nude class [c. at the Art Academy in Rotterdam, evening classes! ].. that was never done before me by other ladies. I was the first who claimed it. And even in a local newspaper they cried shame about it: a young woman who painted nude model. And moreover.. a teacher with so many girls under her guidance.“

—  Suze Robertson

at the Dutch Highschool
(version in original Dutch / origineel citaat van Suze Robertson:) Ja, dat is toen nog een heel ding geweest [c. 1879-80].. ..[dat] ik ook toegelaten werd tot de naaktklasse [c. op de Kunst-academie in Rotterdam, avondlessen!].. ..dat werd vóór mij nooit door dames gedaan. Ik was de eerste die er aanspraak op maakte. En tot zelfs in een plaatselijk blad werd er schande van gesproken: een jonge vrouw, die schilderde naar naakt model. En dan nog wel een lerares met zóóveel meisjes onder haar leiding. [op de Rotterdamse H.B.S.]
Quelle: 1900 - 1922, Onder de Menschen: Suze Robertson' (1912), p. 31

„Well, sure, when you have some success, you also work with more self-confidence and ease. But before that time; that awkward question: am I going to sell or not. All the same I never took notice of it regarding to my work.“

—  Suze Robertson

(version in original Dutch / origineel citaat van Suze Robertson:) O zeker, wanneer je wat succes hebt, werk je ook met grooter zelfvertrouwen en met grooter gemak. Maar daarvóór; die penibele kwestie: zal ik [kunnen] verkoopen of niet. Toch heb ik mij daar voor mijn werk nooit aan gestoord.
Quelle: 1900 - 1922, Onder de Menschen: Suze Robertson' (1912), p. 33

„Acquaintances, family, posing for me? - Oh no, please no acquaintances, no nephews or nieces… If I need them, I take models; am I searching for myself, tripping through the neighborhoods..“

—  Suze Robertson

(version in original Dutch / origineel citaat van Suze Robertson:) Kennissen, familie voor mij poseeren? – O nee, alstublieft geen bekenden, geen neefjes of nichtjes.. .Als ik ze nodig heb, neem ik modellen; ga ik zelf zoeken, de buurtjes [buurten] afloopen..
p. 34
1900 - 1922, Onder de Menschen: Suze Robertson' (1912)

„Because - you need moderation for the perseverance in your work!“

—  Suze Robertson

(version in original Dutch / origineel citaat van Suze Robertson:) Want - soberheid heb je noodig voor de volhoudendheid in je werk!
Quelle: 1900 - 1922, Onder de Menschen: Suze Robertson' (1912), p. 29

„Then on a certain day I went out [from Amsterdam, c. 1881-82]. I traveled to Dongen, brought some interior studies back, to try to make something good of them.“

—  Suze Robertson

(version in original Dutch / origineel citaat van Suze Robertson:) Toen ben ik er op 'n goeden dag eens op uit getrokken [c. 1880], naar buiten. Ik ging naar nl:Dongen, bracht er enkele interieur-studies uit mee, om te proberen daar wat van te maken.
Quelle: 1900 - 1922, Onder de Menschen: Suze Robertson' (1912), p. 32

„Acquaintances, family, posing for me?“

—  Suze Robertson

Oh no, please no acquaintances, no nephews or nieces.. .If I need them, I take models; am I searching for myself, tripping through the neighborhoods..
(version in original Dutch / origineel citaat van Suze Robertson:) Kennissen, familie voor mij poseeren? – O nee, alstublieft geen bekenden, geen neefjes of nichtjes.. .Als ik ze nodig heb, neem ik modellen; ga ik zelf zoeken, de buurtjes [buurten] afloopen..
Quelle: 1900 - 1922, Onder de Menschen: Suze Robertson' (1912), p. 34

Ähnliche Autoren

Vincent Van Gogh Foto
Vincent Van Gogh35
niederländischer Maler und Zeichner
Gertrude Jekyll Foto
Gertrude Jekyll1
britische Malerin und Gärtnerin
Florence Nightingale Foto
Florence Nightingale23
britische Krankenpflegerin und Erfinderin des Kriegslazaret…
 Foto
Heutige Jubiläen
Walter Moers Foto
Walter Moers60
deutscher Comic-Zeichner, Illustrator und Autor 1957
Nicolaus Copernicus Foto
Nicolaus Copernicus72
preußischer Astronom der Renaissance 1473 - 1543
Annette von Droste-Hülshoff Foto
Annette von Droste-Hülshoff19
deutsche Schriftstellerin und Komponistin 1797 - 1848
Bob Dylan Foto
Bob Dylan10
US-amerikanischer Folk- und Rockmusiker 1941
Weitere 48 heutige Jubiläen
Ähnliche Autoren
Vincent Van Gogh Foto
Vincent Van Gogh35
niederländischer Maler und Zeichner
Gertrude Jekyll Foto
Gertrude Jekyll1
britische Malerin und Gärtnerin
Florence Nightingale Foto
Florence Nightingale23
britische Krankenpflegerin und Erfinderin des Kriegslazaret…